TT 12-2010-TT

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 12/2010/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  30  tháng 7  năm 2010


THÔNG TƯ

Hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường

trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng


Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Bộ trưởng Bô%3ḅ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng như sau:

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường đối với khí dầu mỏ hóa lỏng trong hoạt động kinh doanh; trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn đủ điều kiê%3ḅn sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng, Giấy xác nhâ%3ḅn chất lượng khí dầu mỏ hóa lỏng sản xuất lần đầu và tổ chức thực hiê%3ḅn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm một, một số hoặc tất cả các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, tồn chứa, nạp, cấp, phân phối và vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng trên thị trường Việt Nam.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Tạm nhập, tái xuất hoặc vận chuyển quá cảnh khí dầu mỏ hóa lỏng.

b) Nhập khẩu, sản xuất, chế biến khí dầu mỏ hóa lỏng chuyên dùng cho nhu cầu riêng của thương nhân, không kinh doanh và không đưa vào lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thương nhân: áp dụng theo khoản 1, Điều 6, Luâ%3ḅt Thương mại.

2. Các thuâ%3ḅt ngữ về đo lường: theo pháp luật hiện hành về đo lường.

3. Khí dầu mỏ hóa lỏng, tên tiếng Anh là Liquefied Petroleum Gas, sau đây viết tắt là LPG.

4. Các thuâ%3ḅt ngữ khác liên quan đến khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) được áp dụng theo Điều 3 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP).

Chương II
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  LPG
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Điều 4. Chất lượng LPG xuất khẩu

Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG xuất khẩu:

1. Chất lượng LPG xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

2. Trường hợp LPG bị nước nhập khẩu trả lại thì việc quản lý chất lượng LPG được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

3. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động xuất khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 5. Chất lượng LPG nhập khẩu

 Thương nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đối với chất lượng LPG nhập khẩu:

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG nhập khẩu, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Bảo đảm chất lượng LPG nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. LPG nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bô%3ḅ Khoa học và Công nghê%3ḅ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhâ%3ḅp khẩu thuô%3ḅc trách nhiê%3ḅm quản lý của Bô%3ḅ Khoa học và Công nghê%3ḅ.

3. Ghi nhãn hàng hóa đối với LPG chai theo quy định hiện hành.

4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động nhập khẩu LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 6. Chất lượng LPG trong sản xuất, chế biến

Thương nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

1. Phòng thử nghiệm chất lượng LPG có thiết bị thử nghiệm, cán bộ thử nghiệm, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của LPG theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

 Thương nhân phải xây dựng, áp dụng hê%3ḅ thống quản lý chất lượng đối với phòng thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 : 2005.

Đối với phòng thử nghiê%3ḅm chưa đủ điều kiê%3ḅn thử nghiê%3ḅm tất cả các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, thương nhân được phép sử dụng phòng thử nghiê%3ḅm bên ngoài để thử các chỉ tiêu chưa thử nghiê%3ḅm được và phải được thể hiê%3ḅn bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiê%3ḅm. Sử dụng các phòng thử nghiê%3ḅm đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025 : 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025: 2005.

2. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 : 2007 - Công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

3. Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 : 2004.

4. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt đô%3ḅng quản lý chất lượng trong sản xuất, chế biến LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

 5. Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm LPG, nội dung không trái với tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và bảo đảm chất lượng LPG phù hợp tiêu chuẩn công bố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Hoạt đô%3ḅng công bố tiêu chuẩn thực hiện theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

6. Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG theo quy định tại Điều 11 Chương IV của Thông tư này.

7. Đối với thương nhân mới bắt đầu đi vào sản xuất, chế biến, trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông lần đầu trên thị trường phải được kiểm tra và cấp Giấy xác nhận đạt chất lượng theo quy định tại Điều 12 Chương IV của Thông tư này.

Điều 7. Chất lượng LPG trong các trạm cấp, trạm nạp LPG

Trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào ô tô, xe bồn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào trạm do nhà phân phối cung cấp.

2. Không được làm thay đổi chất lượng của LPG dưới bất cứ hình thức nào trong quá trình cấp và nạp LPG.

3. Ghi nhãn hàng hóa theo quy định hiê%3ḅn hành đối với LPG chai trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

4. Xây dựng, áp dụng hê%3ḅ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001.

5. Cán bộ, nhân viên trực tiếp liên quan đến hoạt động cấp, nạp LPG phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

Điều 8. Chất lượng LPG trong các cơ sở tồn chứa, phân phối, vận chuyển và cửa hàng bán LPG

1. Cán bô%3ḅ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng LPG trong kinh doanh.

2. Đối với cửa hàng bán LPG.

a) Yêu cầu nhà phân phối LPG cung cấp hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, các chứng thư giám định chất lượng) đối với từng lô LPG được nhập vào cửa hàng.

b) LPG chai phải có nhãn hàng hóa và bảo đảm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố.

Chương III

QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG LPG

TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Điều 9. Đối với xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến và phân phối LPG

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến LPG; thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau đây:

1. Phương tiện đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu phương tiê%3ḅn đo đã được phê duyê%3ḅt.

c) Có phạm vi đo phù hợp với lượng LPG cần đo;

d) Bảo đảm các yêu cầu sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Khi một hoặc một số phương tiện đo quy định tại khoản 1 Điều này được lắp đặt cùng với các cơ cấu, bộ phận khác tạo thành hệ thống đo dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân thì hệ thống đo này phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định của pháp luật về đo lường.

3. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, định kỳ tự kiểm tra chức năng đo của thiết bị chuyên dùng để bảo đảm đủ lượng LPG mua bán với khách hàng.

4. Sai số kết quả đo lượng LPG trong mua bán, thanh toán với các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Không vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo quy định tại khoản 1 hoặc hệ thống đo quy định tại khoản 2 Điều này khi sử dụng phương tiện đo hoặc hệ thống đo này để xác định lượng LPG.

b) Bảo đảm yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật đo lường hiện hành khi LPG được đóng sẵn vào chai.

5. Cán bô%3ḅ, nhân viên trực tiếp thực hiê%3ḅn hoạt đô%3ḅng đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường LPG trong kinh doanh.

Điều 10Đối với cửa hàng bán LPG

Cửa hàng bán LPG phải thực hiện các quy định về quản lý đo lường sau:

1. Có sẵn cân với cấp chính xác, phạm vi đo phù hợp với mức cân và sẵn sàng thực hiện phép đo đối chứng khi được yêu cầu. Các phương tiện đo này phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Đã được kiểm định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định);

b) Được đặt tại vị trí thuận tiê%3ḅn để người mua LPG có thể kiểm tra kết quả đo.

2. Cán bô%3ḅ, nhân viên trực tiếp thực hiê%3ḅn hoạt đô%3ḅng đo lường phải được đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý đo lường trong kinh doanh LPG.

Chương IV

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHÂ%3ḅN ĐỦ ĐIỀU KIÊ%3ḅN

KỸ THUÂ%3ḅT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN LPG VÀ GIẤY XÁC NHÂ%3ḅN

CHẤT LƯỢNG LPG LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT

Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

1. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

Thương nhân sản xuất, chế biến LPG lâ%3ḅp 01 bô%3ḅ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ gồm có:

 a) Giấy đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này).

 b) Bản sao của các loại giấy sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhâ%3ḅn kiểm định đối với các phương tiê%3ḅn đo sử dụng trong mua bán, thanh toán LPG;

- Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do cơ quan thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực;

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 29001 : 2007;

Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liê%3ḅu về hê%3ḅ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

- Giấy chứng nhận hê%3ḅ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 : 2005 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 (nếu có);

Trong trường hợp chưa có chứng chỉ, thương nhân cần gửi bản sao các tài liê%3ḅu về hê%3ḅ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

- Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bô%3ḅ, nhân viên.

c) Bản thuyết minh năng lực sản xuất, chế biến gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tên LPG thành phẩm; Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng chỉ chất lượng phù hợp với bản công bố; Chứng chỉ chất lượng phải do tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

- Sản lượng hàng năm, hệ thống bồn bể, công nghệ thiết bị sản xuất, chế biến tương ứng;

- Bảng kê khai chủng loại, chất lượng và xuất xứ các nguyên liệu, phụ gia dùng trong quá trình sản xuất, chế biến LPG;

- Sơ đồ hệ thống sản xuất, đặc tính kỹ thuật thiết bị công nghệ;

- Năng lực phòng thử nghiệm, trong trường hợp sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài cần liệt kê đầy đủ tên tổ chức thử nghiệm và chỉ tiêu thử nghiệm mà tổ chức đó cung cấp dịch vụ;

- Mẫu nhãn hàng hóa đối với mỗi loại sản phẩm LPG chai.

d) Kế hoạch kiểm soát chất lượng LPG trong quá trình sản xuất và trước khi đưa sản phẩm LPG ra lưu thông.

2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn

Trong 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá thực tế tại cơ sở sản xuất, chế biến.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:

a) Cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;

b) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

1. Trong thời hạn ít nhất 01 tháng trước khi Giấy chứng nhâ%3ḅn đủ điều kiê%3ḅn kỹ thuâ%3ḅt sản xuất, chế biến LPG hết hiê%3ḅu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, chế biến LPG, thương nhân cần lâ%3ḅp 01 bô%3ḅ hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhâ%3ḅn gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ đăng ký cấp lại bao gồm:

a. Giấy đăng ký cấp lại Giấy chứng nhâ%3ḅn đủ điều kiê%3ḅn kỹ thuâ%3ḅt sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này;

b. Bản báo cáo tình hình hoạt đô%3ḅng sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng LPG trong thời gian hiê%3ḅu lực của Giấy chứng nhâ%3ḅn đã được cấp;

c. Bản thuyết minh về định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất trong 03 năm tới;

2. Trong thời hạn 15 ngày làm viê%3ḅc kể từ ngày nhâ%3ḅn được hồ sơ đầy đủ và hợp lê%3ḅ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ, tổ chức việc kiểm tra thực tế (nếu cần thiết), cấp lại Giấy chứng nhâ%3ḅn đủ điều kiê%3ḅn kỹ thuâ%3ḅt sản xuất, chế biến theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu

1. Đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu:

Thương nhân lập 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này).

b) Các thông tin kỹ thuật về sản xuất LPG gồm:

- Bản thuyết minh về dây chuyền công nghệ sản xuất, chế biến; sản lượng hàng năm; hê%3ḅ thống bồn bể chứa;

- Nguồn nguyên liệu và mức chất lượng của nguyên liệu;

- Năng lực phòng thử nghiê%3ḅm, hê%3ḅ thống quản lý chất lượng trong sản xuất;

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm;

- Phiếu kết quả thử nghiệm LPG theo tiêu chuẩn công bố do phòng thử nghiệm đủ năng lực cấp. Phòng thử nghiê%3ḅm đủ năng lực là phòng thử nghiê%3ḅm đã đăng ký lĩnh vực hoạt đô%3ḅng thử nghiê%3ḅm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

c) Bản sao Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh của cán bô%3ḅ, nhân viên.

2. Thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhâ%3ḅn được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, tổ chức việc đánh giá chất lượng sản phẩm LPG.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ có quyết định thích hợp:

a) Cấp Giấy xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này) nếu thương nhân đáp ứng các yêu cầu;

b) Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, thương nhân sẽ được thông báo lý do bằng văn bản.

Giấy xác nhận chất lượng sản phẩm LPG sản xuất lần đầu là căn cứ để thương nhân tiếp tục sản xuất, chế biến LPG và thực hiê%3ḅn các biê%3ḅn pháp quản lý chất lượng theo quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuâ%3ḅt quốc gia hiện hành.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiê%3ḅm:

a) Tổ chức triển khai thực hiê%3ḅn hoạt đô%3ḅng quản lý chất lượng, quản lý đo lường LPG theo quy định tại Thông tư này;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, đo lường tại các cơ sở kinh doanh LPG theo quy định tại Thông tư này;

c) Tổ chức xây dựng và phê duyê%3ḅt nô%3ḅi dung, chương trình đào tạo nghiê%3ḅp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh; phổ biến cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuô%3ḅc Trung ương thực hiê%3ḅn viê%3ḅc đào tạo;

d) Hướng dẫn chi tiết về yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo, hệ thống đo, hướng dẫn về việc kiểm tra phép đo, kết quả đo;

đ) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Bô%3ḅ Khoa học và Công nghê%3ḅ về tình hình quản lý chất lượng, đo lường  LPG trong kinh doanh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố có trách nhiê%3ḅm:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng và điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các trạm nạp LPG, trạm cấp LPG, cửa hàng bán LPG và các đơn vị phân phối khác có trụ sở tại địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư này;

b) Định kỳ 06 tháng/lần, báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tình hình quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.

c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuô%3ḅc Trung ương có trách nhiệm:

- Tổ chức đào tạo và cấp Giấy chứng nhâ%3ḅn hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này) cho cán bô%3ḅ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng, đo lường của các cơ sở kinh doanh LPG theo nô%3ḅi dung chương trình được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyê%3ḅt;

- Báo cáo định kỳ 06 tháng/lần kết quả thực hiê%3ḅn đào tạo, tâ%3ḅp huấn về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 15. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh LPG

1. Tuân thủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

2. Bảo đảm thực hiê%3ḅn các biê%3ḅn pháp quản lý chất lượng, đo lường LPG theo quy định của Thông tư này. Bảo đảm chất lượng LPG khi đưa ra lưu thông trên thị trường phù hợp quy định của tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuâ%3ḅt quốc gia hiện hành.

3. Thực hiê%3ḅn các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trâ%3ḅt tự, đáp ứng các yêu cầu về bảo vê%3ḅ môi trường theo quy định của pháp luâ%3ḅt hiê%3ḅn hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra về đo lường, chất lượng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luâ%3ḅt khác có liên quan.

5. Các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này và các văn bản liên quan về quản lý chất lượng và đo lường LPG trong kinh doanh của thương nhân, tùy vào mức độ, tính chất sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản chuyn tiếp

 Các cơ sở đã thực hiê%3ḅn sản xuất, chế biến LPG trước ngày Thông tư này có hiê%3ḅu lực, phải hoàn thành việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến LPG trước ngày 31 tháng 3 năm 2011.

Điều 17. Hiê%3ḅu lực thi hành và tổ chức thực hiê%3ḅn

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luâ%3ḅt, tiêu chuẩn được quy định trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiê%3ḅn theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định./.    

                            

 

 Nơi nhận:                                                        

   - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

   - Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

cơ quan thuộc CP (để p/h);

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);

   - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

   - Công báo;   

   - Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỎNG

đã ký

Nguyễn QuânCÁC SẢN PHẨM KHÁC